لیست قیمت تلفن ثابت افرا تل

تعرفه تلفن ثابت NGN

ردیفنوع مکالمهنرخ مکالمه ( ریال )مبنای محاسبه
۱هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به ثابت داخل استانی (بین شبکه ای )۴۵ثانیه شمار
۲هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به ثابت داخل استانی ( درون شبکه ای )۴۰ثانیه شمار
۳هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به ثابت بین استانی ( بین شبکه ای )۳۳۰ثانیه شمار
۴هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به ثابت بین استانی ( درون شبکه ای )۳۳۰ثانیه شمار
۵هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار ۶۲۵ثانیه شمار
۶هر دقیقه مکالمه خط تلفن ثابت به سایر اپراتور های خط تلفن همراه۶۲۵ثانیه شمار

هزینه برقراری اتصال هر خط تلفن غیر رند ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

به مبلغ فوق ۹% به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.