• یک ماهه
 • سه ماهه
 • شش ماهه
 • یک ساله
 • سرعت پایه
  up to 40 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  10 گیگ ------------- 39.000 تومان ------------- ------------- -------------
  12 گیگ ------------- 45.000 تومان ------------- ------------- -------------
  20 گیگ ------------- 60.000 تومان ------------- ------------- -------------
  50 گیگ ------------- 140.000 تومان ------------- ------------- -------------
  100 گیگ ------------- 200.000 تومان ------------- ------------- -------------
  400 گیگ ------------- 760.000 تومان ------------- ------------- -------------
 • سرعت پایه
  up to 40 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  50 گیگ ------------- ------------- 160.000 تومان ------------- -------------
  300 گیگ ------------- ------------- 599.000 تومان ------------- -------------
 • سرعت پایه
  up to 40 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  90 گیگ ------------- ------------- ------------- 300.000 تومان -------------
  180 گیگ ------------- ------------- ------------- 450.000 تومان -------------
  200 گیگ جشنواره تمدید ویژه رمضان ------------- ------------- ------------- 400.000 تومان -------------
 • سرعت پایه
  up to 40 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  100 گیگ ------------- ------------- ------------- ------------- 500.000 تومان
  300 گیگ ------------- ------------- ------------- ------------- 750.000 تومان
  600 گیگ ------------- ------------- ------------- ------------- 1.300.000 تومان
  1000 گیگ ------------- ------------- ------------- ------------- 2.200.000 تومان
  400 گیگ جشنواره تمدید ویژه رمضان ------------- ------------- ------------- ------------- 800.000 تومان

سرویس های مندرج در جداول فوق دارای تائیدیه 519182 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.