# سرعت پایه ترافیک ماهیانه قیمت یکماهه قیمت سه ماهه شش ماهه یکساله
 ۱ ۱Mbps ۲  12,000 ۳۳,۶۰۰  64,000  121,600
 ۲ ۳ ۱۵,۰۰۰ ۴۰,۲۰۰ ۷۴,۸۰۰  141,400
 ۳ ۵  19,400  51,400 ۹۶,۴۰۰ ۱۷۷,۴۰۰
 ۴ ۸  26,000  67,600  123,400  231,400
۵ ۱۰  30,400  78,400  141,400  267,400
 ۶ ۱۵  39,400 ۱۰۰,۹۰۰  186,400  357,400
 ۷ ۲ Mbps ۳ ۱۷,۰۰۰ ۴۶,۲۰۰  86,800  165,400
 ۸ ۵ ۲۱,۴۰۰  57,400  108,400 ۲۰۱,۴۰۰
 ۹ ۸  28,000 ۷۳,۶۰۰  135,400  255,400
۱۰ ۱۰  32,400  84,400 ۱۵۳,۴۰۰  291,400
 ۱۱ ۱۵  41,400  106,900 ۱۹۸,۴۰۰  381,400
۱۲ ۲۰  50,400  129,400  243,400  471,400
۱۳ ۴ Mbps ۵ ۲۷,۴۰۰ ۷۵,۴۰۰ ۱۴۴,۴۰۰  273,400
۱۴ ۸ ۳۴,۰۰۰  91,600 ۱۷۱,۴۰۰  327,400
۱۵ ۱۰ ۳۸,۴۰۰ ۱۰۲,۴۰۰ ۱۸۹,۴۰۰  363,400
۱۶ ۲۰  56,400  147,400  279,400  542,400
۱۷ ۳۰ ۷۴,۴۰۰ ۱۹۲,۴۰۰ ۳۶۹,۴۰۰ ۷۲۳,۴۰۰
۱۸ ۵۰  104,400  282,400  549,400  1,083,400
۱۹ ۸ Mbps ۵ ۳۱,۴۰۰ ۸۷,۴۰۰ ۱۶۸,۴۰۰ ۲۳۱,۴۰۰
۲۰ ۱۰ ۴۲,۴۰۰  114,400 ۲۱۳,۴۰۰ ۴۱۱,۴۰۰
۲۱ ۱۵ ۵۱,۴۰۰ ۱۳۶,۹۰۰ ۲۵۸,۴۰۰ ۵۰۱,۴۰۰
 ۲۲ ۲۰ ۶۰,۴۰۰ ۱۵۹,۴۰۰ ۳۰۳,۴۰۰ ۵۹۱,۴۰۰
۲۳ ۴۰ ۹۳,۴۰۰ ۲۴۹,۴۰۰  483,400  951,400
۲۴ ۵۰ ۱۲۳,۴۰۰ ۳۳۹,۴۰۰ ۶۶۳,۴۰۰  1,311,400
 • ADSL
 • Wireless
 • TD-LTE
 • سرعت پایه
  1 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  2 2 12,000 33,600 64,000 121,600
  3 3 15,000 40,200 74,800 141,400
  5 5 19,400 51,400 96,400 177,400
  8 8 26,000 67,600 123,400 231,400
  10 10 30,400 78,400 141,400 267,400
  15 15 39,400 100,900 186,400 357,400
  4 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  2 2 12,000 33,600 64,000 121,600
  3 3 15,000 40,200 74,800 141,400
  5 5 19,400 51,400 96,400 177,400
  8 8 26,000 67,600 123,400 231,400
  10 10 30,400 78,400 141,400 267,400
  15 15 39,400 100,900 186,400 357,400
 • سرعت پایه
  1 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  2 2 12,000 33,600 64,000 121,600
  3 3 15,000 40,200 74,800 141,400
  5 5 19,400 51,400 96,400 177,400
  8 8 26,000 67,600 123,400 231,400
  10 10 30,400 78,400 141,400 267,400
  15 15 39,400 100,900 186,400 357,400
  4 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  2 2 12,000 33,600 64,000 121,600
  3 3 15,000 40,200 74,800 141,400
  5 5 19,400 51,400 96,400 177,400
  8 8 26,000 67,600 123,400 231,400
  10 10 30,400 78,400 141,400 267,400
  15 15 39,400 100,900 186,400 357,400
 • سرعت پایه
  40 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  12 24 45000 0 0 0
  3 3 15,000 40,200 74,800 141,400
  5 5 19,400 51,400 96,400 177,400
  8 8 26,000 67,600 123,400 231,400
  10 10 30,400 78,400 141,400 267,400
  15 15 39,400 100,900 186,400 357,400