• سرویس 512 کیلوبیت حجمی
 • سرویس 1 مگابیت حجمی
 • سرویس 2 مگابیت حجمی
 • سرویس 3 مگابیت حجمی
 • سرویس 4 مگابیت حجمی
 • سرویس 8 مگابیت حجمی
 • سرویس 16 مگابیت حجمی
 • سرعت پایه
  512 کیلوبیت Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  12 گیگ 24 گیگ 12.500 تومان ------------- ------------- -------------
  75 گیگ 150 گیگ ------------- ------------- 75.000 تومان -------------
 • سرعت پایه
  1 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  25 گیگ 50 گیگ 20.000 تومان ------------- ------------- -------------
  75 گیگ 150 گیگ ------------- 60.000 تومان ------------- -------------
  102 گیگ 204 گیگ ------------- ------------- 120.000 تومان -------------
  144 گیگ 288 گیگ ------------- ------------- ------------- 240.000 تومان
 • سرعت پایه
  2 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  60 گیگ 120 گیگ ------------- 75.000 تومان ------------- -------------
  120 گیگ 240 گیگ ------------- ------------- 150.0000 تومان -------------
  240 گیگ 480 گیگ ------------- ------------- ------------- 300.000 تومان
 • سرعت پایه
  3 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  80 گیگ 160 گیگ ------------- 105.000 تومان ------------- -------------
  165 گیگ 330 گیگ ------------- ------------- 210.000 تومان -------------
  330 گیگ 660 گیگ ------------- ------------- ------------- 420.000 تومان
 • سرعت پایه
  4 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  35 گیگ 70 گیگ 40.000 تومان ------------- ------------- -------------
  100 گیگ 200 گیگ ------------- 120.000 تومان ------------- -------------
  جشنواره مشترکین جدید 120 گیگ 240 گیگ ------------- 75.000 تومان ------------- -------------
  200 گیگ 400 گیگ ------------- ------------- 240.000 تومان -------------
  400 گیگ 800 گیگ ------------- ------------- ------------- 480.000 تومان
 • سرعت پایه
  8 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  50 گیگ 100 گیگ 50.000 تومان ------------- ------------- -------------
  120 گیگ 240 گیگ ------------- 105.000 تومان ------------- -------------
  150 گیگ 300 گیگ ------------- 150.000 تومان ------------- -------------
  120 گیگ 240 گیگ ------------- ------------- 180.000 تومان -------------
  300 گیگ 600 گیگ ------------- ------------- 300.000 تومان -------------
  جشنواره تمدید سرویس 400 گیگ 800 گیگ ------------- ------------- 300.000 تومان -------------
  360 گیگ 720 گیگ ------------- ------------- ------------- 420.000 تومان
  600 گیگ 1200 گیگ ------------- ------------- ------------- 600.000 تومان
 • سرعت پایه
  16 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  50 گیگ 100 گیگ 50.000 تومان ------------- ------------- -------------
  90 گیگ 180 گیگ 80.000 تومان ------------- ------------- -------------
  300 گیگ 600 گیگ ------------- 240.000 تومان ------------- -------------
  600 گیگ 1200 گیگ ------------- ------------- 480.000 تومان -------------
  جشنواره تمدید سرویس 780 گیگ 1560 گیگ ------------- ------------- 480.000 تومان -------------
  780 گیگ 1560گیگ ------------- ------------- ------------- 600.000 تومان
  1200 گیگ 2400 گیگ ------------- ------------- ------------- 960.000 تومان

 

جهت مشاهده لیست پیام رسان های داخلی با تعرفه ترجیحی یک سوم و نشانی سایتهای داخلی با تعرفه ترجیحی نیم بها اینجا کلیک نمایید.