• سرویس 512 کیلوبیت حجمی
 • سرویس 1 مگابیت حجمی
 • سرویس 2 مگابیت حجمی
 • سرویس 3 مگابیت حجمی
 • سرویس 4 مگابیت حجمی
 • سرویس 8 مگابیت حجمی
 • سرویس 16 مگابیت حجمی
 • سرعت پایه
  512 کیلوبیت Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  75 گیگ 150 گیگ ------------- ------------- 75.000 تومان -------------
 • سرعت پایه
  1 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  144 گیگ 288 گیگ ------------- ------------- ------------- 240.000 تومان
 • سرعت پایه
  2 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  (5 + 5) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 10 گیگ (25.000 + 10.000 ) تومان ------------- ------------- -------------
  (5 + 15) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 10 گیگ (25.000 + 30.000) تومان ------------- ------------- -------------
  (5 + 35) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 10 گیگ (25.000 + 65.000 ) تومان ------------- ------------- -------------
  (15 + 15) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 30 گیگ ------------- ( 75.000 + 30.000 ) تومان ------------- -------------
  (15 + 45) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 30 گیگ ------------- ( 75.000 + 90.000 ) تومان ------------- -------------
  (15 + 105) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 30 گیگ ------------- ( 75.000 + 195.000 ) تومان ------------- -------------
  240 گیگ 480 گیگ ------------- ------------- ------------- 300.000 تومان
 • سرعت پایه
  3 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  80 گیگ 160 گیگ ------------- 105.000 تومان ------------- -------------
  165 گیگ 330 گیگ ------------- ------------- 210.000 تومان -------------
  330 گیگ 660 گیگ ------------- ------------- ------------- 420.000 تومان
 • سرعت پایه
  4 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  (10 + 10) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 20 گیگ (40.000 + 20.000 ) تومان ------------- ------------- -------------
  (10 + 70) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 20 گیگ ( 40.000 + 100.000 ) تومان ------------- ------------- -------------
  100 گیگ 200 گیگ ------------- 120.000 تومان ------------- -------------
  200 گیگ 400 گیگ ------------- ------------- 240.000 تومان -------------
  (120 + 120) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 240 گیگ ------------- ------------- ------------- ( 432.000 + 216.000 ) تومان
  (120 + 840) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 240 گیگ ------------- ------------- ------------- (432.000 + 1.080.000) تومان
  400 گیگ 800 گیگ ------------- ------------- ------------- 480.000 تومان
 • سرعت پایه
  8 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  (12 + 18) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 24 گیگ (50.000 + 30.000) تومان ------------- ------------- -------------
  (12 + 58) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 24 گیگ (50.000 + 90.000) تومان ------------- ------------- -------------
  (12 + 188) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 24 گیگ (50.000 + 149.000) تومان ------------- ------------- -------------
  (36 + 54) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 72 گیگ ------------- (150.000 + 90.000) تومان ------------- -------------
  (36 + 174) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 72 گیگ ------------- (150.000 + 270.000) تومان ------------- -------------
  (36 + 564) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 72 گیگ ------------- (150.000 + 447.000) تومان ------------- -------------
  150 گیگ 300 گیگ ------------- 150.000 تومان ------------- -------------
  (72 + 108) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 144 گیگ ------------- ------------- (285.000 + 171.000) تومان -------------
  (72 + 348) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 144 گیگ ------------- ------------- (285.000 + 513.000) تومان -------------
  (72 + 1128) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 144 گیگ ------------- ------------- 285.000 + 849.000) تومان -------------
  300 گیگ 600 گیگ ------------- ------------- 300.000 تومان -------------
  (144 + 216) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 288 گیگ ------------- ------------- ------------- (540.000 + 324.000) تومان
  (144 + 696) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 288 گیگ ------------- ------------- ------------- (540.000 + 970.000) تومان
  (144 + 2256) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 288 گیگ ------------- ------------- ------------- (540.000 + 1.610.000) تومان
  360 گیگ 720 گیگ ------------- ------------- ------------- 420.000 تومان
  600 گیگ 1200 گیگ ------------- ------------- ------------- 600.000 تومان
 • سرعت پایه
  16 Mbps
  ترافیک بین المللی ترافیک داخلی قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت 6 ماهه قیمت 1 ساله
  (20 + 80) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 40 گیگ (80.000 + 110.000) تومان ------------- ------------- -------------
  (20 + 380) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 40 گیگ (80.000 + 219.000) تومان ------------- ------------- -------------
  90 گیگ 180 گیگ 80.000 تومان ------------- ------------- -------------
  (60 + 240) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 120 گیگ ------------- (240.000 + 330.000) تومان ------------- -------------
  (60 + 1140) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 120 گیگ ------------- (240.000 + 657.000) تومان ------------- -------------
  300 گیگ 600 گیگ ------------- 240.000 تومان ------------- -------------
  (120 + 480) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 240 گیگ ------------- ------------- (455.000 + 630.000) تومان -------------
  (120 + 2280) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 240 گیگ ------------- ------------- (455.000 + 1.249.000) تومان -------------
  600 گیگ 1200 گیگ ------------- ------------- 480.000 تومان -------------
  (240 + 960) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 480 گیگ ------------- ------------- ------------- (865.000 + 1.185.000) تومان
  (240 + 4560) گیگ بین الملل + ترافیک اضافه 480 گیگ ------------- ------------- ------------- (865.000 + 2.365.000) تومان
  780 گیگ 1560گیگ ------------- ------------- ------------- 600.000 تومان
  1200 گیگ 2400 گیگ ------------- ------------- ------------- 960.000 تومان

 

جهت مشاهده لیست پیام رسان های داخلی با تعرفه ترجیحی یک سوم و نشانی سایتهای داخلی با تعرفه ترجیحی نیم بها اینجا کلیک نمایید.